คำว่าบุญ เป็นชื่อของความสุข

คำว่าบุญ เป็นชื่อของความสุข

สุขสฺเสตํ อธิวจนํ ปุญฺญานิ อ่านว่า สุขัสเสตัง อธิวะจะนัง ปุญญานิ

เพิ่มเพื่อน