ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา

ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา

สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ อ่านว่า สุสสัง ละภะเต ปัญญัง

เพิ่มเพื่อน