การอยู่ร่วมกับนักปราชญ์ เป็นความสุข

การอยู่ร่วมกับนักปราชญ์ เป็นความสุข

ธีโร จ สุขสํวาโส อ่านว่า ธีโร จะ สุขะสังวาโส

เพิ่มเพื่อน