ร่างกายของสรรพสัตว์ ย่อมเสื่อมสลายไป

ร่างกายของสรรพสัตว์ ย่อมเสื่อมสลายไป

รูปํ ชีรติ มจฺจานํ อ่านว่า รูปัง ชีระติ มัดจานัง

เพิ่มเพื่อน