คนด้อยปัญญา ได้รับสุข ย่อมมัวเมา

คนด้อยปัญญา ได้รับสุข ย่อมมัวเมา

ลทฺธา สุขํ มชฺชติ อปฺปปญฺโญ อ่านว่า ลัทธา สุขัง มัชชะติ อัปปะปัญโญ

เพิ่มเพื่อน