รีบทำความเพียร ตั้งแต่วันนี้

รีบทำความเพียร ตั้งแต่วันนี้

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ อ่านว่า อัดเชวะ กิดจะมาตับปัง

เพิ่มเพื่อน