เป็นคนควรพยายาม ไปจนกว่าจะสำเร็จ

เป็นคนควรพยายาม ไปจนกว่าจะสำเร็จ

วายเมเถว ปุริโส ยาว นิปฺปทา อ่านว่า วายะเมเถวะ ปุริโส ยาวะ นิบปะทา

เพิ่มเพื่อน