การไม่ประมาท เป็นมงคลสูงสุด

การไม่ประมาท เป็นมงคลสูงสุด

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ อ่านว่า อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ

เพิ่มเพื่อน