ควรหลีกเลี่ยงคนพาล

ควรหลีกเลี่ยงคนพาล

จช ทุชฺชนสํสคฺคํ อ่านว่า จะชะ ทุดชะนะสังสัคคัง

เพิ่มเพื่อน