สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วได้

สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วได้

สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ อ่านว่า สักกาโร กาปุริสัง หันติ

เพิ่มเพื่อน