สังขารที่จิรังยั่งยืน ไม่มี

สังขารที่จิรังยั่งยืน ไม่มี

สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ อ่านว่า สังขารา สัสสะตา นัตถิ

เพิ่มเพื่อน