กำลังปัญญา บัณฑิตว่าเป็นกำลังอันประเสริฐ

กำลังปัญญา บัณฑิตว่าเป็นกำลังอันประเสริฐ

อคฺคํ ปญฺญาพลํ วรํ อ่านว่า อัคคัง ปัญญาพะลัง วะรัง

เพิ่มเพื่อน