ทานที่ให้แก่ผู้มีธรรม เป็นการดี

ทานที่ให้แก่ผู้มีธรรม เป็นการดี

ธมฺมลทฺธสฺสปิ สาหุ ทานํ อ่านว่า ธัมมะลัทธัสสะปิ สาหุ ทานัง

เพิ่มเพื่อน