ควรตั้งใจ ในการทำการงาน

ควรตั้งใจ ในการทำการงาน

กมฺมํ ทฬฺห กโรมิทานิ อ่านว่า กัมมัง ทันหะ กะโรมิทานิ

เพิ่มเพื่อน