บัณฑิตไม่ประพฤติกรรมชั่วช้า

บัณฑิตไม่ประพฤติกรรมชั่วช้า

น ปณฺฑิตา อตฺตสุขสฺส เหตุ อ่านว่า นะ ปัณฑิตา อัตตะสุขัสสะ เห-ตุ

เพิ่มเพื่อน