ฉลาดไม่ถูกเรื่อง ก็ไม่เกิดประโยชน์

ฉลาดไม่ถูกเรื่อง ก็ไม่เกิดประโยชน์

น อนตฺถกุสเลน อตฺถจริยา อ่านว่า นะ อะนัดถะกุสะเลนะ อัดถะจะริยา

เพิ่มเพื่อน