สิริมงคล ย่อมละทิ้งผู้มีปัญญาทราม

สิริมงคล ย่อมละทิ้งผู้มีปัญญาทราม

สิรี ชหติ ทุมฺเมธํ อ่านว่า สิรี ชะหะติ ทุมเมธัง

เพิ่มเพื่อน