การใดเป็นประโยชน์และดี การนั้นแลทำได้ยาก

การใดเป็นประโยชน์และดี การนั้นแลทำได้ยาก

หิตญฺจ สาธุญจ ปรมทุกฺกรํ อ่านว่า หิตัญจ สาธุญจะ ปะระมะทุกกะรัง

เพิ่มเพื่อน