ชีวิตนี้ วิปริตผันแปร ไม่แน่นอน

ชีวิตนี้ วิปริตผันแปร ไม่แน่นอน

อสสฺสตํ วิปฺปริณามธมฺมํ อ่านว่า อะสัสสะตัง วิปปะริณามะธัมมัง

เพิ่มเพื่อน