โอกาส เกิดขึ้นได้ไม่ง่าย

โอกาส เกิดขึ้นได้ไม่ง่าย

ทฺลฺลภา ขณสมฺปตฺติ อ่านว่า ทฺนละพา ขณะสัมปัดติ

เพิ่มเพื่อน