ผู้หลุดพ้น เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น

ผู้หลุดพ้น เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น

อนุปาทา วิมุจฺจนฺติ อ่านว่า อนุปาทา วิมุจจันติ

เพิ่มเพื่อน