ผู้มีความเห็นถูกต้อง ย่อมพ้นทุกข์ทั้งปวง

ผู้มีความเห็นถูกต้อง ย่อมพ้นทุกข์ทั้งปวง

สมฺมาทิฏฺฐิสมาทานา สพฺพํ ทุกฺขํ อ่านว่า สัมมาทิดถิสะมาทานา สับพัง ทุกขัง

เพิ่มเพื่อน