เพื่อนช่วยให้เกิดสุข เมื่อเกิดมีเรื่องราว

เพื่อนช่วยให้เกิดสุข เมื่อเกิดมีเรื่องราว

อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา อ่านว่า อัตถัมหิ ชาตัมหิ สุขา สหายา

เพิ่มเพื่อน