เวรย่อมสงบระงับด้วยพลังแห่งขันติ

เวรย่อมสงบระงับด้วยพลังแห่งขันติ

ขนฺติพลสฺสูปสมนฺติ เวรา อ่านว่า ขันติพะลัดสูปะสะมันติ เวรา

เพิ่มเพื่อน