ความละอายใจและความเกรงกลัวบาป ย่อมรักษาโลกไว้

ความละอายใจและความเกรงกลัวบาป ย่อมรักษาโลกไว้

หิริโอตฺตปฺป โลกํ ปาเลติ อ่านว่า หิริโอดตับปะ โลกัง ปาเลติ

เพิ่มเพื่อน