ไม่ควรยึดถือความเห็นผิด

เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง

มิจฺฉาทิฎฺฐึ น เสเวยฺย อ่านว่า มิดฉาทิดถิง นะ เสเวยยะ

เพิ่มเพื่อน