เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง

เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง

สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ อ่านว่า สมาหิโต ยะถาภูตัง ปะชานาติ

เพิ่มเพื่อน