ศรัทธา เป็นมิตรคู่ใจของคน

ศรัทธา เป็นมิตรคู่ใจของคน

สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ อ่านว่า สัทธา ทุติยา ปุริสัดสะ โห-ติ

เพิ่มเพื่อน