ปัญญาแล ประเสริฐกว่าทรัพย์

ปัญญาแล ประเสริฐกว่าทรัพย์

ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย อ่านว่า ปัญญา วะ ธะเนนะ เสยโย

เพิ่มเพื่อน