แผ่นดิน ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันได้

แผ่นดิน ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันได้

ยถา น สกฺกา ปฐวี สมายํ อ่านว่า ยะถา นะ สักกา ปะฐะวี สมายัง

เพิ่มเพื่อน