การไม่พบเห็นคนพาล เป็นการดี

การไม่พบเห็นคนพาล เป็นการดี

สาธุ ตสฺส อทสฺสนํ อ่านว่า สาธุ ตัดสะ อะทัดสะนัง

เพิ่มเพื่อน