เหตุอย่างหนึ่ง อาจทำให้อีกคนหนึ่ง ถูกนินทา

เหตุอย่างหนึ่ง อาจทำให้อีกคนหนึ่ง ถูกนินทา

เตเนว อญฺโญ ลภเต นินฺทิตารํ อ่านว่า เตเนวะ อัญโญ ละภะเต นินทิตารัง

เพิ่มเพื่อน