คนพาลเท่านั้น ที่ไม่สรรเสริญทาน

คนพาลเท่านั้น ที่ไม่สรรเสริญทาน

พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ อ่านว่า พาลา หะเว นัปปะสังสันติ ทานัง

เพิ่มเพื่อน