ความรู้จักชุมชน ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

ความรู้จักชุมชน ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

ปริสญฺญุตา สทา สาธุ อ่านว่า ปะริสัญญุตา สะทา สาธุ

เพิ่มเพื่อน