ควรตั้งใจให้มั่นในการทำการงาน

ควรตั้งใจให้มั่นในการทำการงาน

กมฺมํ ทฬฺห กินฺติ กโรมิทานิ อ่านว่า กัมมัง ทันหะ กินติ กะโรมิทานิ

เพิ่มเพื่อน