ผลที่เกิดขึ้น เพราะการกระทำของตน

ผลที่เกิดขึ้น เพราะการกระทำของตน

สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ อ่านว่า สะกัมมุนา โหติ ผะลูปะปัตติ

เพิ่มเพื่อน