บัณฑิตกล่าวว่า ปัญญาแล ประเสริฐที่สุด

บัณฑิตกล่าวว่า ปัญญาแล ประเสริฐที่สุด

ปญฺญา หิ เสฎฺฐา กุสลา วทนฺติ อ่านว่า ปัญญา หิ เสดฐา กุสะลา วะทันติ

เพิ่มเพื่อน