ไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลก

ไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลก

น สิยา โลกวฑฺฒโน อ่านว่า นะ สิยา โลกะวัดทะโน

เพิ่มเพื่อน