แรงเสมอด้วยแรงกรรม ไม่มี

แรงเสมอด้วยแรงกรรม ไม่มี

นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ อ่านว่า นัตถิ กัมมะสะมัง พะลัง

เพิ่มเพื่อน