สิ่งทั้งหลาย มีใจเป็นผู้นำ

สิ่งทั้งหลาย มีใจเป็นผู้นำ

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา อ่านว่า มะโนปุบพังคะมา ธัมมา

———————————
ทุกสิ่งเป็นไปตามอำนาจแห่งใจ

ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ
มนุษย์ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ก็เพราะอำนาจแห่งใจ
มีเรื่องของพระภิกษุสำคัญองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา
ท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

ได้เล่าไว้และมีผู้นำมาเขียนให้ได้อ่านกันต่อมา
ท่านเล่าว่า ท่านต้องไปเกิดเป็นไก่หลายชาติ
เหตุเพราะมีใจผูกพันในแม่ไก่
กว่าจะรอดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นานนักหนา

ต่อมาเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์
ได้ปฏิบัติธรรมคำทรงสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
มีความรู้สึกรู้ไกลไปในอดีตหลายภพชาติ
จึงประจักษ์ในอำนาจของจิต ว่ายิ่งใหญ่นัก
สามารถทำให้มนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์ได้
และทำให้สัตว์วนเวียนอยู่ในภพภูมิที่ต่ำนักหนาได้
ควรจะสลดสังเวชและควรจะกลัวอำนาจของจิตที่ตั้งไว้ผิดยิ่งนัก

คัดลอกจาก…อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

http://www.dhammathai.org/karma/dbview.php?No=53

เพิ่มเพื่อน