ควรแบ่งปัน ไม่ว่ามากหรือน้อย

ควรแบ่งปัน ไม่ว่ามากหรือน้อย

อปฺปํ วา ยทิวา พหุ อ่านว่า อับปัง วา ยะทิวา พะหุ

จาคะ คือ การเสียสละ การแบ่งปัน การให้ การมีน้ำใจ การเผื่อแผ่
ความไม่โลภ (อโลภะ) และที่สำคัญคือ การสละที่ยิ่งใหญ่
อันได้แก่ การสละกิเลส ที่สะสมมาเนิ่นนาน ยาวนาน

องค์ธรรมที่ปฏิปักษ์แก่ “จาคะ” คือ “มัจฉริยะ ได้แก่ ความตระนี่”

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้”

เพิ่มเพื่อน