เมื่อเกิดข่าวตื่นเต้น ย่อมต้องการคนหนักแน่น

เมื่อเกิดข่าวตื่นเต้น ย่อมต้องการคนหนักแน่น

มนฺตีสุ อกุตูหลํ อ่านว่า มันตีสุ อะกุตูหะลัง

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ อุปมาไว้เหมือนน้ำหยดชายคา มันหยดไม่ถอย
มันก็ทำน้ำนั้นให้เต็มโอ่งไหที่ตั้งไว้รองน้ำใต้ชายคานั้นได้เหมือนกันนะ
ไม่จำเป็นต้องฝนต้องตกมากๆ แม้ฝนตกแต่เพียงเล็กน้อยแต่มันตกไม่ถอย
น้ำมันก็หยดลงจากชายคาลงสู่ไหนั้น สามารถทำไหให้เต็มได้เหมือนกันน่ะ
ฉันใด บุคคลผู้สั่งสมบุญกุศลนี้ พากเพียรพยายามทำไป
ตามกำลังความสามารถของตนของตน เพราะบางคนก็มีความสามารถน้อย
บางคนก็มีความสามารถมาก ไม่เหมือนกัน คนเรามันเป็นอย่างนั้น

“ผู้ที่มีความสามารถน้อย” นั้น เมื่อเพียรทำไม่ท้อถอยมันก็มากขึ้นโดยลำดับ
แต่มันก็อาศัยเวลานานสักหน่อย ไอ้ “ผู้ที่มีความสามารถมาก” นั้นน่ะ
เขาทำความดีอะไรก็ทำมากๆ ไม่ทำน้อย เช่นภาวนาสมาธิอย่างนี้ก็นั่งภาวนาเอา
เอาจริงๆจังๆ อธิษฐานใจลงไป ถ้าใจนี้ไม่สงบรวมลงเป็นหนึ่งก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้
ตายกับนี่ ใจเด็ดเดี่ยวสละตายลงเพื่อความสงบใจ มันทำลงไปอย่างนี้
อธิษฐานใจลงไปอย่างนี้ ทำความเพียร เจริญพระกรรมฐานไป
ถ้าใจนั้นไม่สงบก็ไม่เคลื่อนออกจากอิริยาบถสมาธินี้เลย
เอาไปเอามามันกลัวตายมันก็รวมลงแหละ มันเจ็บมันปวดมาก
ผู้นั้นเรียกว่า “รักษาความสัตย์ความจริงใจไว้” มันจะเจ็บปวดยังไง
ก็ไม่ยอมละความสัตย์ความจริงนั้น ไอ้อย่างนี้จิตมันก็ทนไม่ไหวนะมันต้องรวมลง
นั่นเรียกว่า “คนใจคอหนักแน่น” คนเคยรักษาความสัตย์ความจริงใจมา

เพิ่มเพื่อน