ความทุกข์ไม่เกิดแก่ ผู้ไม่มีความกังวล

ความทุกข์ไม่เกิดแก่ ผู้ไม่มีความกังวล

อกิญจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา อ่านว่า อกิญจะนัง นานุปะตันติ ทุกขา

เหตุที่ท่านทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรม
เพราะได้รู้แจ้งกฎอนัตตา
สามารถคลายสักกายทิฐิ
คือคลาย ความเห็นผิด ว่าเป็นตัวเป็นตนออกเสียได้
แต่ว่ายังไม่สามารถคลาย ความยึดถือ ว่าตัวว่าตนออกได้
ดังนั้นจงหมั่นเพ่ง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพือ ถ่ายถอน ความยึดถือยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนออกเสียเถิด
จะได้อยูู่จบกิจพรหมจรรย์ เป็นผู้ไม่มีความกังวลอีกต่อไป.

ที่มา : ธรรมะคมๆจากใจ ถึงใจ โดยพ่อท่าน…หลังเขา…

เพิ่มเพื่อน