การเบียดเบียนกัน มีแต่ความเศร้าโศก

การเบียดเบียนกัน มีแต่ความเศร้าโศก

ปาณฆาตี หิ โสจติ อ่านว่า ปานะคาตี หิ โสจะติ

เพิ่มเพื่อน