สิ่งที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นดี

สิ่งที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นดี

ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ อ่านว่า ตันจะ กัมมัง กะตัง สาทุ

เพิ่มเพื่อน