พึงบากบั่นทำการงานให้มั่นคง

พึงบากบั่นทำการงานให้มั่นคง

พฬฺหเมนํ ปรกฺกเม อ่านว่า พันหะเมนัง ปะรักกะเม

เพิ่มเพื่อน