ไม่มีความรักใด เสมอด้วยความรักตน

ไม่มีความรักใด เสมอด้วยความรักตน

นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ อ่านว่า นัดถิ อัตตะสะมัง เปมัง

เพิ่มเพื่อน