ความทุกข์ ไม่เกิดแก่ผู้ไม่มีความกังวล

ความทุกข์ ไม่เกิดแก่ผู้ไม่มีความกังวล

อกิญฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา อ่านว่า อะกิญจะนัง นานุปะตันติ ทุกขา

เพิ่มเพื่อน