บุคคลที่ถูกสรรเสริญ โดยส่วนเดียว ไม่มี

บุคคลที่ถูกสรรเสริญ โดยส่วนเดียว ไม่มี

เอกนฺตํ วา ปสํสิโต อ่านว่า เอกันตัง วา ปะสังสิโต

เพิ่มเพื่อน