ทำการงานที่ไม่พินิจพิจารณา ย่อมมีแต่ผลเสีย

ทำการงานที่ไม่พินิจพิจารณา ย่อมมีแต่ผลเสีย

อนิสมฺม กตํ กมฺมํ จินฺติตํ อ่านว่า อะนิสัมมะ กะตัง กัมมัง จินติตัง

เพิ่มเพื่อน